KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC

TẠI ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

  1. Chuyên ngành Quản lý XD – Quản lý dự án, Khóa T5/2018(DAHT1711)

Thứ Bảy 02/6/2018

(Sáng)

Thứ Bảy 02/6/2018

(Chiều)

8h00: (90 phút)

Thi Môn 1: Quản trị nguồn nhân lực trong XD

14h00: (90) phút

Thi Môn 3: Kinh tế đầu tư XD

9h45: (90 phút)

Thi Môn 2: Quản lý mua sắm và hợp đồng trong ĐTXD

 

15h45: (90 phút)

Thi Môn 4: Quản lý chất lượng CTXD

 

Chủ Nhật 03/6/2018

(Sáng)

Chủ Nhật 03/6/2016

(Chiều)

8h00: (90 phút)

Thi Môn 16: Tổ chức quá trình thực hiện dự án ĐTXD

14h00: (90) phút

Thi Môn 18: Triết học

9h45: (60 phút)

Thi Môn 17: Kết cấu xây dựng và xu thế PT