Thời khóa biểu lớp cao học QTKD học kỳ II khóa 2017A - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội liên kết đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh