I.                       Quy định chung

1.   Chương trình học cao học gồm 4 học kỳ (trong 2 năm học), trong  đó học kỳ 4 là học kỳ học viên thực hiện luận văn cao học. Học kỳ 1 và học kỳ III bắt đầu từ 15.09 đến 15.01, học kỳ 2 bắt đầu từ 01.03 đến 01.07 hằng năm.

2.   Học viên cao học đuợc sắp xếp vào các lớp theo đúng ngành và chuyên ngành học đã đăng ký khi dự thi tuyển. Học viên phải tuân thủ các quy định, lịch học tập, lịch thi, các hướng dẫn, thông báo... của trưòng, cũng như của Trung tâm đào tạo Sau đại học, bộ môn, khoa/viện quản ngành.

3.   Trên cơ sở đề xuất của tập thể lớp học, Giám đốc Trung tâm đào tạo Sau đại học sẽ ra quyết định cử lớp trưởng cho mỗi lớp. Lớp trưởng có trách nhiệm thường xuyên liên lạc với Trung tâm đào tạo Sau đại học, báo cáo về tình hình học tập cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập. Các học viên có thể trực tiếp hoặc thông qua lớp trưởng đề xuất các ý kiến, nguyện vọng... với Trung tâm đào tạo sau đại học. 

4.   Trong trường hợp muốn chuyển lớp học trong cùng một chuyên ngành đào tạo do có những lý do chính đáng, học viên cần có đơn gửi Trung tâm  đào tạo Sau đại học. Trong đơn phải trình bày rõ nguyện vọng, lý do. Đối với những trưòng hợp cần thiết, đơn cũng cần có ý kiến của bộ môn, khoa/viện quản ngành.

Attachments:
Download this file (Đại học BK quy định quản lý HVCH.doc)QĐ về quản lý đào tạo đối với học viên cao học ĐHBKHN[QĐ về quản lý đào tạo đối với học viên cao học ĐHBKHN]141 kB